සත්ව හ o – Android වංචා&මොඩ්

ළමයින් සඳහා නොමිලේ ඉගෙනීමේ ක්‍රීඩා!ළදරුවන් සඳහා අධ්යාපනික ක්රියාකාරකම්, සතුන් හා කුඩා දරුවන්. කටහ and වල් සහ ඡායාරූප මගින් සතුන් හඳුනා ගන්න, සතුන් පෝෂණය කර ප්‍රහේලිකා ක්‍රීඩා කරන්න!– ළදරු පාසැල් ළමුන් සඳහා කුඩා ළමුන්ගේ ක්‍රීඩා තිබේ 4 සත්ව ෆ්ලෑෂ් කාඩ් වර්ග (වන සතුන්, සුරතල් සතුන්, සමුද්‍ර හා කුරුල්ලන්).– කුඩා ළමුන් සඳහා ක්‍රීඩා ඉගෙනීම 3… දිගටම කියවන්න